Tấm nẹp từ than xuống đầu dưới xương chày, xương mác 3.5

Chỉ dành cho chuyên gia

Bộ nẹp này chứa các tấm nẹp đầu dưới xương chày LOQTEQ® cho các phần giữa, đầu dưới và mặt bên đầu dưới của xương chày. Số lượng và vị trí của các lỗ tấm và quỹ đạo trục vít được thiết kế để xử lý các kiểu gãy. Thiết kế của tấm nẹp đầu dưới có tính đến phạm vi bảo hiểm mô mềm tối thiểu và giúp ngăn ngừa kích ứng tiềm ẩn do các điểm nổi bật của cấy ghép.