ReXana Beauty

ReXana Beauty là sản phẩm thực phẩm chức năng dạng chất lỏng được cấp bằng sáng chế

ReXana Beauty là sản phẩm thực phẩm chức năng dạng chất lỏng được cấp bằng sáng chế
silic ở dạng phân tử axit silic hòa tan trong nước và có hoạt tính sinh học cao (Ortho).
(Ortho) axit silicic còn được gọi là axit silicic (đơn), là một dạng hòa tan trong nước
của axit silicic và là nguồn silic có sẵn có nhất cho con người.